پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

تحقیقات اقتصادی
عناوین تحقیقات اقتصادی انجام شده دراستان خوزستان
 

معاونت اموراقتصادی وزارت اقتصادی ودارائی:
1-       بررسی عملکرد شهرک های صنعتی دراستان خوزستان
2-       برآورد ظرفیت مالیاتی استان خوزستان وکارائی نظام مالیاتی
3-       بررسی نگرش مدیران به ذیحسابی دربهینه سازی هزینه های دولتی درخوزستان
4-       اخذ بهینه مالیات برنقل وانتقال املاک با استفاده از مدل قیمت هدانیگ دراهواز
5-       کارایی مدیریت مالیاتی دراستان خوزستان
6-       بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند
7.  تشریح فضای اقتصادی استان خوزستان (راهبر دهای عملیاتی در جهت رشد و توسعه پایدار) - جدید
 

 
دانشگاه شهید چمران اهواز:
1-       نقش مدیریت بازاریابی درتوسعه صادرات خرما دراستان خوزستان
2-       بررسی وضعیت توزیع درآمد ورابطه آن با تغییرات درآمد سرانه دراستان خوزستان طی دوره 1375-1363
3-       ارزیابی عملکرد بازسازی مناطق جنگ زده استان خوزستان با تاکید برشهرستان آبادان
4-       بررسی وضعیت صادرات لاستیک درکارخانجات تولید لاستیک ایران
5-    بررسی مقایسه ای بین عملکرد مدیران تحصیل کرده دررشته مدیریت با مدیران تحصیل کرده درسایر رشته ها از نقطه نظر کارکنان درسازمان برق استان خوزستان
6-       بررسی عوامل عمده مؤثر برگرایش کارکنان به ترک خدمت
7-       بررسی عوامل عمده مؤثر بر میزان تولید درواحد سطح درمزارع پرورش میگوی خوزستان درسال 1377
8-       بررسی تقاضای واردات خرما وکشمش دربعضی از کشورهای عضو بازار مشترک اروپا

گروه دورانV5.7.4.0